Bottyán, László  Bottyán László
  Nyugalmazott főmunkatárs, külső tanácsadó


  Tel: +36 1 392 2761
  Fax:     +36 1 395 9151
  Email:    bottyan.laszlo@wigner.mta.hu

Bottyán László 1985 óta a Wigner Fizikai Kutatóközpont (jogelődjének) kutatója, 1995-től 2016-ig pedig a Nukleáris Szilárdtestfizikai Osztály a névváltozás után a Funkcionális Nanostruktúrák Kutatócsoport) vezetője volt. Jelenlegi kutatási területe nukleáris módszerek (valamint neutron- és szinkrotronsugárzás) alkalmazása a szilárdtestfizikában és az anyagtudományban, különösen az alacsonydimenziós mágnesség, mágneses vékony- és multirétegek, biomimetikus membránok, valamint a diffúzió, illetve szupravezető/ferromágnes kölcsönhatások területén.
Referált szakcikkeinek száma 130 felett van, amelyekre eddig 900-nál több hivatkozás érkezett.
Bottyán László jelenleg fizetés nélküli önkéntesként a GINA neutronreflektométer egyik nyalábfelelőse és a Budapesti Neutronközpont vezetői tanácsának tagja.

 • Tanulmányok, címek
 • 1995 A fizikai tudomány kandidátusa cím, MTA, Budapest
  1979 Dr. rer. nat. cím, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
  1974 Fizikus diploma, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

 • Szakmai tapasztalat, megbizatások, díjak


 • 2013- Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Funkcionális Nanostruktúrák Kutatócsoportjának vezetője
  2012 Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Mágneses Vékonyrétegek Kutatócsoportjának vezetője
  2000- A KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Nukleáris Szilárdtestfizika Osztályának vezetője
  1995–2000 A KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Szilárdtest és Molekulaspektroszkópiai Osztályának vezetője
  1997–2005 Évi többhónapos vendégkutatói látogatások a Leuveni Katolikus Egyetem (Belgium) Mag- és Sugárfizikai Intézetében
  1995- Tudományos főmunkatárs a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetben
  1992 Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Gyulai Zoltán (szilárdtestfizika) díjának kitüntetettje
  1986–1995 Évi többhónapos vendégkutatói látogatások az Erlangen-Nürnbergi Egyetem (Németország) Fizikai Intézetében
  1985–1995 Tudományos munkatárs a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetben
  1983–1984 A Fémipari Kutatóintézet (Budapest) Röntgenszerkezetvizsgáló Laboratóriumának vezetője
  1982-83 Post doc vendégkutató a Warwicki Egyetem (GB) Fizika Tanszékén
  1977–1981 A Fémipari Kutatóintézet (Budapest) tudományos munkatársa

 • Szerep a tudományos életben

 • 2008-2012 Alprojektvezető NAP2 ("Visegrádi Együttműködés a Neutronspektroszkópiai módszerek multidiszciplináris alkalmazásaira") projektben
  2005-2008 Alprojektvezető NAP1 ("Visegrádi Együttműködés a Neutronspektroszkópiai módszerek multidiszciplináris alkalmazásaira") projektben
  2008-2012A Dubnai Egyesített Atommagkutató Intézet (Oroszország) Kondenzált Anyagok Nemzetközi Programtanácsának tagja

 • Tagság
 • 1986– Eötvös Loránd Fizikai Társulat

  Kutatási témái
 • A polarizált neutronreflektometria alkalmazása közelhatások vizsgálatára szupravezető/ferromágnes heterostruktúrákban
 • A polarizált neutronreflektometria fejlesztése és alkalmazása a Budapesti Neutronközpontban és más európai neutronforrásoknál mágneses vékonyrétegek és neutronoptikai eszközök vizsgálatára
 • A neutron- és Mössbauer-reflektometria alkalmazása a diffúzió vizsgálatára anizotróp és metastabil szerkezetekben
 • A merőleges mágneses anizotrópia jelenségének vizsgálata többkomponensű filmekben és azok ionsugaras módosítása
 • A Mössbauer-polarimetria kifejlesztése és alkalmazása laboratóriumi forrásoknál és szinkrotronforrások nukleáris rezonancianyalábjainál
 • Részvétel a Mössbauer-reflektometria (súroló beeséses nukleáris rezonanciaszórás, SMR) elméletének és kísérleti technikájának kifejlesztése
 • Molekuláris mágnesek Mössbauer-spektroszkópiai vizsgálata
 • Magashőmérsékleti szupravezetők Mössbauer-spektroszkópiai vizsgálata
 • Ötvözetek hibastrutúrájának vizsgálata pozitron-annihilációs spektroszkópiával
 • Ötvözetolvadákok elektronszerkezetének tanulmányozása magmágneses rezonancia (NMR) módszerrel
 • Szuperionos vezetők tanulmányozása NMR-módszerrel
 • Az öndiffúzió vizsgálata híg alumíniumötvözetekben NMR-módszerrel
  Egyetemi előadások, szemináriumok

  2006-2007 „Az MRI és orvosi alkalmazásai" speciális előadás (BME Fizikai Intézete, Budapest)
  1999–2001 "Vékonyrétegmágnesség" speciális előadás (2 további előadóval együtt) (ELTE és BME 5. éves és posztgraduális hallgatók részére)
  1996– Emelt szintű laboratóriumi gyakorlatok vezetése ELTE és BME 4. éves fizikushallgatók részére)
  1993–1996 Hallgatói laboratóriumi gyakorlatok vezetése (ELTE 3. éves fizikushallgatók részére)
  PhD témavezetések

  2012-Dolgos Miklós „Metastabil rétegszerkezetek tanulmányozása és fejlesztése" (ELTE Fizikus Doktori Iskola, Budapest)
  2010-Nagy Béla „Szupravezető/ferromágnes közelhatások vizsgálata polarizált neutronreflektometriával" (BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola, Budapest)
  2004-2011 Merkel Dániel Géza „Mágneses vékonyrétegek vizsgálata és módosítása" (PhD cím: 2012, ELTE, Budapest)
  2002-2010 Tanczikó Ferenc "A mágnesezettség irányának meghatározása elliptikusan polarizált fotonokkal" (PhD cím: 2011, ELTE, Budapest)
  1994–1998Becze-Deák Tibor "After-Effects of the 57Co(EC) 57Fe Decay in LiNbO3 and ZnSe: Mössbauer Emission Spectroscopic Studies" (in English) (PhD cím: 2001, ELTE, Budapest)
  1994–1996Sayed Mahmoud El-Sayed Salem "Study of the aliovalent charge states following the electron capture in LiNbO3" (PhD cím: 1998, Al-Azhar University, Kairo, Egyiptom)
  1988–1992Barcs Ágnes „Magashőmérsékleti szupravezetők és hasonló szerkezetek Mössbauer spektroszkópiája” (ELTE, Budapest)
  Diplomatémavezetések
  2008-2010 Nagy Béla „A GINA polarizált neutronreflektométer és első alkalmazásai mágneses vékonyrétegeken" (BME mérnök-fizikus szak, Budapest)
  2003-2004 Merkel Dániel Géza "Magneto-optikai Kerr-berendezés kifejlesztése és alkalmazása MBE-növesztett ultravékony fémrétegekben kialakuló mágneses anizotrópia vizsgálatára" (ELTE fizikus-mérnök szak, Budapest)
  1990-1991 Deák László "A possible model of the magnetic structure of Az YBa2Cu3O6 egy lehetséges mágneses modellje" (ELTE fizikus szak, Budapest)
  1987-1988Berke József"57Fe és 57Co-adalékolt YBa2Cu3O(6+x) magashőmérsékleti szupravezetők Mössbauer-vizsgálata" (ELTE fizikus szak, Budapest)